Osobní bankrot Praha

Co je to osobní bankrot?

Veřejností zažité označení pro řešení dluhů (úpadku nebo hrozícího úpadku) dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tento zákon v hlavě V. upravuje oddlužení dlužníka, který není podnikatelem. Tento dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Co to znamená? Dlužník k oddlužení nemusí mít majetek jehož prodejem dluhy uhradí, stačí mu trvalé příjmy (zaměstnání, renta, důchod apod.) z kterých, za podmínky, že prokáže schopnost z těchto příjmů nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 30% závazků, v budoucích 5 letech v měsíčních splátkách tyto závazky uhradí formou splátkového kalendáře. Oddlužení=osobní bankrot.

Co pro oddlužení dlužník musí udělat?

Spolu s insolvenčním návrhem musí k příslušnému insolvenčnímu soudu u Krajského soudu podat návrh na oddlužení. Návrh na povolení oddlužení se podává na předepsaném formuláři se stanovenými přílohami s jasně stanovenou strukturou údajů a přísně definovanými věcnými, formálními a osahovými náležitostmi. Je nutné v návrhu uvést mimo jiné podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka, popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek dlužníka, příjmy za poslední 3 roky a očekávané příjmy v budoucích 5 letech, seznam majetku, závazků, zaměstnanců atd. Všechna tvrzení musí být doložena přílušnými dokumenty. Sebemenší chyba, nedostatek může znamenat odmítnutí návrhu.

Jak můžete riziko neúspěchu minimalizovat?

Vyhledáte specialistu na danou problematiku. Tímto specialistou jsme my, počátky naší specializace sahají do roku 2008, patříme k prvním v České republice, kteří oddlužení mají ve svém produktovém portfoliu. Naše značka FASST vyjadřuje zaměření a cíle naší činnosti: finance a služby, spolehlivost, tradice.

Co pro Vás můžeme udělat?

Provedeme analýzu Vaší finanční situace, navrhneme varianty řešení. Připravíme pro Vás návrh, seznámíme Vás s průběhem a procesy oddlužení. Společně tak vytvoříme předpoklady pro konsolidaci Vaší finanční situace, k tomu, abyste opět získali kontrolu nad svými financemi a co více, získáte klid i v osobním a rodinném životě.

Nikdy není pozdě!

Ať Vaše dluhy vznikly z nerozvážnosti, špatného odhadu vlastních možností a schopností nebo jste spadli do úvěrové pasti, podlehli jste vidině snadno dostupných peněz nebo jste ztratili zaměstnání nebo jste ztratili schopnost hradit svoje závazky v důsledku jiných nepříznivých vlivů a okolností, nenechávejte věcem volný průběh. Rezignace na řešení finančních problémů vede k ještě hlubší zadluženosti, postupně ztratíte možnost a schopnost rozhodovat o svých financích, rozhodovat budou jiní, budete ve stresu, objeví se problémy v zaměstnání v rodině a podobně. Nečekejte na nic, podejte návrh na oddlužení - osobní bankrot je jediná rozumná možnost řešení této vaší dluhové situace. Možná máte nedobré zkušenosti s některými poradci nebo se neumíte rozhodnout, přečtěte si naše reference, příběhy a doporučení lidí, kteří se pro oddlužení rozhodli, můžete také napsat své dotazy do poradny.

Při osobním bankrotu je důležité obrátit se na odborníky, kteří mají praxi a zkušenosti. Co získáte oddlužením dle z. č. 182/2006 Sb.? Především touto cestou neřešíte pouze některé dluhy nebo jenom ty nejpalčivější, ale komplexně všechny dluhy – závazky, které máte. Jejich úhradu neodsouváte někam na pozdější dobu, ale jednotlivými splátkami se Vaše dluhy snižují až k úplnému zaplacení nebo k zaplacení zákonem stanovené výše nezajištěných závazků s tím, že po ukončení oddlužení je Vám zbytek dluhů odpuštěn. Zákon přesně vymezuje podmínky a procesy oddlužení, všichni účastníci, tj. soud, věřitelé a dlužník konají v souladu s těmito pravidly, vše je transparentní, víte, co vás čeká a jak to bude probíhat a jak to skončí. Zůstane Vám nezabavitelná částka na slušný život, vrátí se Vám klid a radost z běžných věcí.

Osobní bankrot Praha – jsme tu pro Vás »

Pro koho je určen osobní bankrot

Osobní bankrot je určen pro občany, fyzické osoby nepodnikatele s trvalým příjmem, kteří jsou v úpadku/hrozícím úpadku a mají více jak jednoho věřitele.

Pokud máte závazky, které jste nesplatili do 30 dnů po jejich splatnosti (jste v úpadku) a máte stálý příjem (pobíráte mzdu, důchod, rentu..) můžete požádat soud o osobní bankrot – povolení oddlužit se. O toto povolení můžete požádat, i když jste v hrozícím úpadku, tj. závazky splácíte, ale celkové měsíční splátky dlouhodobě přesahují Vaše finanční možnosti a stále více je zřejmé, že s ohledem ke všem okolnostem nebudete ze svých finančních prostředků schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Ovšem netýká se to zdaleka každého.

O osobní bankrot nemůže žádat:

 • podnikatel – OSVČ
 • nezaměstnaný
 • dlouhodobě nemocný bez trvalého příjmu

Osobní bankrot Praha – základem je řešit své problémy co nejdříve!

Jaké výhody poskytuje osobní bankrot?

Pro ty, kteří chtějí poctivě splácet své dluhy je osobní bankrot jediná zákonná možnost, jak se oddlužit a dát svůj život zase do pořádku.

Pokud máte zajištěný závazek (hypotéka) smluvním zástavním právem a řádně jej splácíte, můžete své nezajištěné závazky oddlužit splátkovým kalendářem a nemovitost Vám může zůstat.

Osobní bankrot:

 • chrání Vás před exekutorem a vymahači
 • zůstane Vám nezabavitelná částka
 • můžete splatit jen 30% svých dluhů (toto nezáleží na Vašem přání, ale objektivně se vypočítává z poměru čistého příjmu, počtu vyživovaných osob a sumě zůstatků závazků)
 • nerostou úroky a příslušenství, dluh se splátkami snižuje

Proces oddlužení – osobní bankrot bude trvat 5 let. Veškeré informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou vedeny (zveřejněny) v elektronickém insolvenčním rejstříku pod příslušnou spisovou značkou.

Jak vyhlásit osobní bankrot

 • Osobní bankrot má svá pravidla

Předně musíte splnit podmínky osobního bankrotu. Některé jsme uvedli v předchozím textu, přesně je upravuje z. č. 182/2006Sb.

 • Podání insolvenčního návrhu

Celý proces vyhlášení osobního bankrotu se zahajuje podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení. Do 2 hodin dostane návrh přidělenou spisovou značku. Soud tedy sám od sebe řízení nezahajuje. Tento návrh může podat dlužník nebo věřitel písemnou nebo elektronickou cestou. Návrh na osobní bankrot se podává u příslušného krajského soudu a podle místa Vašeho trvalého bydliště. Podpis návrhu musí být úředně ověřený, pokud ho podáváte elektronicky musí být opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy nutné k podání návrhu osobního bankrotu:

 • seznam dlužníkova majetku
 • seznam všech dlužníkových závazků
 • seznam zaměstnanců
 • výpis z evidence rejstříku trestů
 • pracovní smlouva, výměr důchodu, renty či jiný doklad o nároku na trvalý příjem
 • smluvní dokumentace o závazcích, výzvy, upomínky k úhradě, exekuční tituly atp.

Zde platí, že stačí jeden špatně vyplněný formulář a u soudu, s žádostí o osobní bankrot, neuspějete!

 • Poplatky u soudu

Za podání návrhu soudu se nic neplatí, nepříjemností může být záloha na insolvenčního správce, kterou může soud dlužníkovi uložit uhradit.

 • Soudní rozhodnutí

Podáním insolvenčního návrhu s návrhem na oddlužení soud zahájí všechny úkony potřebné k vydání rozhodnutí, týkající se osobního bankrotu. Pokud nejsou, při návrhu osobního bankrotu, v pořádku všechny dokumenty, soud si vyžádá jejich doplnění. Lhůta na doplnění je 5 až 7 dnů. Tato lhůta může být pro mnohé velmi krátká a tak je vhodné se hned napoprvé velmi dobře připravit. Soudní rozhodnutí je vydáno zpravidla do 15 dnů usnesením.

 • Rozhodnutí o úpadku

Pokud soud rozhodne o Vašem úpadku, vyhlásí buď osobní bankrot (oddlužení) nebo konkurs. Budete zapsáni do insolvenčního rejstříku. To vede k zastavení exekucí a jiného vymáhání dluhů od věřitelů. Jsou ovšem omezena Vaše práva týkající se nakládání s majetkem, Váš majetek spravuje přidělený insolvenční správce

 • Osobní bankrot

Důležité je upozornit, že osobní bankrot není útěk před věřiteli a dluhy. Soudy při rozhodování o osobním bankrotu velmi důkladně prověřují důvody, které vedly dlužníka k neschopnosti splácet své dluhy a zda dlužník nevytváří své závazky vůči věřitelům záměrně či zda není veden nečestnými úmysly.

Osobní bankrot Praha – poradíme, zpracujeme a vyřídíme vše za Vás

Zastavit exekuci lze přes osobní bankrot

Pokud máte nesplacené dluhy od více věřitelů, reálně Vám hrozí, že na Vás věřitelé pošlou exekutora. Takové situaci se lze vyhnout právě vyhlášením osobního bankrotu.

Jakmile insolvenční soud zahájí řízení o osobním bankrotu, v tom okamžiku se všichni věřitelé stávají účastníky insolvenčního řízení a nemohou již požadovat vrácení dluhů prostřednictvím exekuce. Osobní bankrot Vás tak může zachránit před ztrátou vybavení domácnosti a jeho rozprodávání prostřednictvím exekutora.

Výše Vašich závazků se zakonzervuje, neporostou Vám úroky, smluvní pokuty ani žádné další navýšení dluhů.

Osobní bankrot Praha – působíme po celé ČR - řešme společně Vaší finanční situaci »

Kontakt

Akce a novinky

Úpadek dlužníka, tedy jeho platební neschopnost.

Platební neschopnost dlužníka nebo také jeho předlužení je upraveno zákonem o úpadku a způsobech řešení úpadku. Řešení označované jako osobní bankrot má za cíl vyvedení dlužníka do finanční situace, která zabezpečí základní ekonomické funkce dlužníka a po splnění všech podmínek se dlužník de facto s konsolidovanými financemi plně oddlužuje.

Co se stane, pokud dlužník v návrhu na oddlužení neprokáže svou schopnost na úhradu 30% závazků věřitelům?

V tomto případě je nutné, aby dlužník zvýšil svůj příjem natolik, aby během pěti let trvání oddlužení uspokojil všechny své věřitele a to do výše 30% výše přihlášených pohledávek. Je také možné doložit souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl na snížení pohledávky.

Záloha na náklady insolvenčního řízení.

Co je to záloha na náklady insolvenčního řízení a jaké jsou podmínky? Povinnost navrhovatele uhradit tuto záloho vyplývá ze zákona. Soud před rozhodnutím insolvenčního návrhu může uložit navrhovateli, aby zaplatil zálohu až do výše 50 000 Kč. Tato záloha slouží k úhradě nákladů na insolvenční řízení. Pokud není tato záloha zaplacena, může dojít k pozastavení insolvenčního řízení.

V jakém okamžiku je usnesení soudu považováno za doručené? Od kdy se začíná počítat lhůta pro odvolání resp. splnění povinnosti uložené soudem?

Usnesení soudu je považováno za doručené v okamžiku jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Je možné, aby banka zablokovala bankovní účet dlužníka po rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení oddlužení?

Ne není, tuto skutečnost upravuje insolvenční zákon.

Co znamená nepoctivý záměr?

Povinnost soudu je, při posuzování návrhu na povolení oddlužení, zkoumat, zda nejsou splněny podmínky k zamítnutí návrhu. Zejména se to týká nepoctivého záměru dlužníka anebo hodnoty plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, jež by byla nižší než 30% jejich pohledávek. Pro zjištění úpadku postačí „pouze“ uvedení okolností a doložení listin, ze kterých úpadek dlužníka vyplývá.

Kdy přiložit k návrhu na oddlužení znalecké ocenění?

Pakliže v okamžiku podání návrhu na oddlužení je dlužník majitelem nemovitosti, je povinnost dlužníka připojit znalecké ocenění nemovitosti.

Jak poznáte, že jste se ocitli v hrozícím úpadku?

Odst. 4, § 3 z.č. 182/2006 Sb. Uvádí: „ O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.“

Jak tato situace vypadá v praxi?

Zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení (osobní bankrot) „ na dálku“.

Jste časově vytížení? Chcete, aby vaše finanční problémy z dob minulých zůstaly utajeny vašemu nynějšímu partnerovi, nebo máte jiný důvod k tomu, proč nechcete nebo nemůžete navštívit naši kancelář? Řešení je snadné. My vám zpracujeme kompletní návrh oddlužení ,,na dálku,,.


Hrozba poslední doby – úpadek

V poslední době se stále více v naší profesi setkáváme s lidmi v situaci, kterou nazýváme hrozící úpadek. Až doposud byla jejich finanční situace pod kontrolou. Měli jeden až dva závazky, které řádně spláceli. V minulosti však podepsali blízké osobě ručitelský závazek. Věřili, že bude pravidelně závazek splácet. Dotyční však nesplácí, dluh je zesplatněn a vymáhán nejen na onom dlužníkovi, ale také po ručiteli. Jak se s tím vypořádat?


ZDARMA poradenský servis po podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení pro všechny klienty jejichž návrhy zpracujeme v měsíci květnu 2012

Aktuality, komentáře insolvenčního specialisty - Krátké lhůty. Standardně garantujeme 7 denní lhůtu na zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení. Předpokladem je bezchybné, úplné a pravdivé a doložení kompletní dokumentace. V naléhavých případech, např. ohlášená návštěva exekutora a podobně, provádíme za příplatek expresní zpracování do 24 hodin. Informujte se včas jaké podklady si musíte připravit.

Řešíme problémy

Kontakty

PhDr. Stanislav Třešňák
Široká 63
Ústí nad Labem, 403 40
Tel.: +420 607 626 745
E-mail:info@fasst.cz

Partneři

Reklama na internetu Tvorba chytrých webů